Οι νομικές μεταφράσεις είναι μεταφράσεις εγγράφων με εξειδικευμένη ορολογία.


Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι άρθρα καταστατικού, καταθέσεις, δικαστικά έγγραφα, συμφωνητικά, τίτλοι ιδιοκτησίας και μεταβίβασης, έγγραφα διεθνούς, εμπορικού, ναυτικού, εταιρικού δικαίου, έγγραφα σύστασης εταιρειών, κληρονομιές, διαθήκες κ.ά..


Πρόκειται, συνεπώς, για μία πολύ περίπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί ακρίβεια, αξιοπιστία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.


Ενδεικτικά, εκπονούμε μεταφράσεις, από και στα αγγλικά, στα εξής νομικά πεδία:


✔ Έγγραφα διεθνούς, εμπορικού, ναυτικού, εταιρικού δικαίου
✔ Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
✔ Ιδιωτικές συμβάσεις
✔ Καταστατικά
✔ Συμβόλαια
✔ Εταιρικές και κυβερνητικές συμφωνίες
✔ Συστάσεις εταιριών
✔ Τίτλοι ιδιοκτησίας και μεταβίβασης
✔ Κληρονομιές
✔ Διαθήκες
✔ Καταθέσεις
✔ Δικαστικά Έγγραφα


Κατόπιν συνεννόησης, η νομική μετάφραση του εγγράφου σας μπορεί να σας παραδοθεί επικυρωμένη και από δικηγόρο.